Library

National research
EU funded research
European networks
CORE newsletter
CORE publications
Seminars, workshops, etc
Press releases

PRESSEMEDDELELSE


Felles innsats for å styrke forskning innen økologisk landbruk og matproduksjon

CORE Organic er et nytt europeisk initiativ for å styrke kvalitet, relevans og ressursutnyttelse innen forskning for økologisk landbruk og matproduksjon. Initiativet samler 11 europeiske land og støttes av EU-kommisjonen.

Forskning innenfor økologisk landbruk og matproduksjon er et nytt, men raskt voksende felt på den europeiske forskningsarena. Økologisk produksjon er ofte sett som en mulighet for å få kunnskap om hvordan en kan forene interesse for bærekraftig utviking av landbruket, miljø- og distriktshensyn med behov for tryggere mat og bedre matkvalitet. I dette perspektivet er forskning en nødvendighet.

Et problem for myndighetene møter når de prøver å initiere forskningsprogrammer innen økologisk landbruk og matproduksjon, er at dagens forskningsinnsats er preget av små forskningsmiljøer, ofte oppsplittet og fragmentert både geografisk og organisatorisk. Derfor er det behov for å samle de spredte miljøene og for å øke kvaliteten og relevansen i forskningen.

For å møte denne utfordringen er ”CORE Organic” etablert som et nytt flernasjonalt samarbeidsorgan som samler miljøene til kritisk masse, og gjennom koordinering og samarbeid vil styrke kvalitet, relevans og ressursutnyttelse i europeisk forskning innen økologisk landbruk og matproduksjon.

Initiativet til CORE Organic er en del av EU-kommisjonens ERA-net-initiativ for å etablere samarbeid mellom nasjonale forskningsaktiviteter. Det nye initiativet omfatter 11 land, men er åpent for alle EU-land som driver nasjonal forskning innen økologisk landbruk og matproduksjon.

Aktiviteten I CORE Organic vil omfatte koordinering og evaluering av eksisterende forskning, samling av kunnskap og informasjon, og identifisering og koordinering av fremtidig forskning.

Prosjektet har som ambisjon å resultere i etablering av et felles forskningsprogram med en ramme på minst 3 millioner Euro årlig. I dag er den samlede årlige innsatsen til økologisk forskning i de 11 landene omtrent 60 millioner Euro.Editorial notes

The full title of the project is "Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming". The project acronym is CORE Organic and the project reference is CA-011716-CORE-ORGANIC

Further information about the project can be obtained from the coordinator or from the relevant national partner. See partner list


When events with interest to the organic research community or the general public are held, press releases will be put out.

If you are a media and if you have not received press releases from the CORE Organic project, please contact the Webmaster.

Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming